No.4 SBD: 058
Điểm bình chọn: 279
SBD: 078
Điểm bình chọn: 593
SBD: 126
Điểm bình chọn: 1,131
SBD: 256
Điểm bình chọn: 326
No.5 SBD: 156
Điểm bình chọn: 278
No.6 SBD: 244
Điểm bình chọn: 261
No.7 SBD: 250
Điểm bình chọn: 160
No.8 SBD: 138
Điểm bình chọn: 111
No.9 SBD: 034
Điểm bình chọn: 103
No.10 SBD: 236
Điểm bình chọn: 90
No.11 SBD: 499
Điểm bình chọn: 85
No.12 SBD: 252
Điểm bình chọn: 76
No.13 SBD: 066
Điểm bình chọn: 59
No.14 SBD: 062
Điểm bình chọn: 45
No.15 SBD: 150
Điểm bình chọn: 35
No.16 SBD: 240
Điểm bình chọn: 28
No.17 SBD: 540
Điểm bình chọn: 2
No.18 SBD: 520
Điểm bình chọn: 1
No.19 SBD: 238
Điểm bình chọn: 1